OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

7

Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu

21. 11. 2018

Žadatel:

Okresní hospodářská komora Liberec,

Rumunská 655/9,

460 06  Liberec 6

Projekt:

Název: Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu

Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.09/02.0049

Období realizace projektu : 5. 10. 2009 – 30. 6. 2012

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Obsah projektu:

Obsahem projektu je přizpůsobení školních vzdělávacích programů (ŠVP) současným požadavkům na absolventy partnerských středních škol se studijními obory cestovního ruchu a hotelnictví. V pěti modulech bude definována kvalifikační úroveň pro vedoucí pracovníky v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Žáci touto inovací získají možnost ucházet se na konci studia o mezinárodní diplom.

Projekt zahrnuje kvalitní přípravu a zaškolení pracovníků škol pro výuku a praxi žáků. Zásadním přínosem projektu bude rozvoj znalostí, dovedností a schopností absolventů požadovaných trhem práce pro výkon profese na úrovni středního managementu ve zmíněných oborech. Absolventům škol projekt umožní lepší uplatnění na trhu práce a přinese větší možnosti pro práci v zemích EUa tím získání cenných zkušeností pro uplatnění na trhu práce v ČR. Ověření získaných kompetencí proběhne formou odborných praxí a testů.

Náplní projektu je také partnerství, spolupráce škol a podpora pedagogů zapojených do inovace ŠVP.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je inovace školních vzdělávacích programů partnerských škol zaměřených na gastronomii a cestovní ruch. Inovace spočívá v začlenění nových výukových materiálů do materiálů stávajících. Nové materiály se zaměřují na aktuální témata, jejich větší provázanost jakožto i na získávání zkušeností v rámci praktické výuky. Takto inovované školní vzdělávací programy připraví své absolventy kvalitněji na uplatnění na trhu práce, umožní jim konkurenceschopnější pozici na trhu práce Evropské unie. Nová podoba školních vzdělávacích programů je zaměřena také na vytvoření kompetencí pro zastávání funkcí středního managementu v oblasti gastronomie a cestovního ruchu. Smyslem projektu je také vytvoření partnerství mezi zúčastněnými školami, výměna zkušeností a podpora vzájemné spolupráce a komunikace pedagogů.

Cíle:

 • zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
 • podpora škol v oblasti ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání – ověřování kompetencí prostřednictvím realizací inovovaných odborných prax
 • rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami navzájem (díky partnerství, spolupráci a výměně zkušeností mezi školami navzájem v oblasti ověřování odborných kompetencí při výuce dle inovovaného ŠVP dojde ke zvýšení kvality v současném vzdělávání)
 • vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních
 • podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP
 • kvalitní příprava pracovníků škol pro inovaci používaných vzdělávacích metod a forem
 • umožní žákům ucházet se o mezinárodní diplom
 • inovace a modernizace současného vzdělávacího programu škol za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na českém, ale i zahraničním trhu práce, zvýšení konkurenceschopnosti škol pří získávání uchazečů o vzdělávání
 • rozvoj znalostí, dovedností a schopností žáků, které aktuálně vyžaduje trh práce pro výkon profese na úrovni středního managementu v obrech cestovní ruch a hotelnictví
 • efektivní příprava žáků na zkoušky pro získání mezinárodního diplomu potvrzujícího kompetence v cestovním ruchu a gastronomie
 • inovace a modernizace vzdělávacího programu škol za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na českém trhu práce a také pro možnost získání práce v oboru i v dalších zemích EU (inovace proběhne zapracováním pěti modulů odborného textu pro výuku do školního vzdělávacího programu)
Více

Rozvoj kompetencí dospělých v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu

21. 11. 2018

Obsah projektu spočívá ve vytvoření kurzu pro dospělé a e-learningového kurzu, který bude vycházet z inovovaných Školních vzdělávacích programů partnerských škol a bude obsahovat pět modulů Hotelnictví a cestovního ruchu. První aktivita zahrnuje vytvoření základního obsahu kurzu, v další části budou lektoři z partnerských škol proškoleni v oblasti andragogiky, psychologie a komunikace a budou připraveni pro vzdělávání dospělých. V neposlední řadě budou vytvořeny kompletní studijní materiály a e-learningový kurz.Projekt zahrnuje také pilotní ověření kurzu a sdílení zkušeností partnerů, které umožní finální úpravy kurzu tak, aby byl kvalitní a připraven pro realizaci.

Více

Rovná cesta

21. 11. 2018

ŽADATEL

Okresní hospodářská komora Liberec,
Rumunská 655/9
460 01 Liberec 1

PROJEKT

Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci v Libereckém kraji
Období realizace projektu: 1. 11. 2012 – 31. 10. 2014
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

OBSAH PROJEKTU

Cílem projektu ROVNÁ CESTA je podpořit rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce v Libereckém kraji, a to prostřednictvím osvěty zaměstnavatelů a veřejnosti, zvýšením informovanosti žen o možnostech dalšího vzdělávání, podporou sebezaměstnání žen či vyhledáním vhodných pracovních míst.
Součástí projektu je komplexní kariérová diagnostika zapojených žen, zaměřená na volbu profesní dráhy, změnu zaměstnání či kvalifikace, další vzdělávání a návrat do pracovního procesu. V dalším kroku podpoříme sebezaměstnání žen formou komplexního poradensko-vzdělávacího programu pro začínající podnikatelky. Nedílnou součástí projektu je také osvěta, která zvýší informovanost o rovných příležitostech na trhu práce a genderových aspektech pracovního upatnění.

Cílová skupina

Dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy ohrožené nezaměstnaností a ženy starší 50 let.

Více

Firmičky

21. 11. 2018

„Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti“ (CZ.1.07/1.1.00/54.0073)

Od září 2014 do července 2015 bude na OHK v Liberci probíhat projekt „PARTNERSTVÍ ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ PRO ROZVOJ PODNIKAVOSTI“ (CZ.1.07/1.1.00/54.0073) ve spolupráci s Libereckým krajem a 24 základními a středními školami v Libereckém kraji. Projekt je financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je metodické nastavení výchovy podnikavosti ve školách a to formou školících minipodniků. Jedná se o tzv. cvičné firmičky chráněné prostředím školy za podpory metodiků, facilitátorů, pedagogů a mentorů ze skutečného podnikatelského prostředí. Klíčovými prvky projektu jsou posilování podnikatelských znalostí a dovedností, nastavení komunikace, podpora tvořivosti a inovativnosti.

Školní minipodniky budou vedeny hravou formou, ale s aspekty fungování realistické firmy. Správným seskládáním vznikne zárodek minipodniku, ale především dojde k rozvoji a posilování klíčových kompetencí vedoucích k podnikavosti.

Pro žáky bude přínos projektu především v:

 • posílení podnikatelských dovedností
 • nastavení komunikace a spolupráce mezi reálným podnikatelským prostředím a školami
 • zkušenostní učení
 • podpoře tvořivosti, inovativnosti a iniciativnosti
 • nepohrdání některými druhy zaměstnání a pozitivnímu vnímání zejména řemesel a některých technických oborů
 • setkání s odborníky z praxe

Projekt si klade za cíl zlepšení postojů mladé generace ke vzdělávání, ke své škole, ale i k jednotlivým profesím. Inovativním prvkem bude nastavení spolupráce mezi školami a firmami v Libereckém kraji. Firmy a školy se naučí spolu komunikovat, naslouchat svým potřebám, definovat své zájmy. Naším plánem bylo aby si žáci dokázali představit co budou „vyrábět“ a co k tomu budou potřebovat – tedy „od nápadu k výrobku“.  Také dojde ke spolupráci a kooperaci mezi stupni základních škol, středních škol různého zaměření a firmami různého zaměření. Důležitý je i aspekt zapojení škol se studenty se zdravotním handicapem.

Seznam zapojených škol:

Česká Lípa
ZŠ Dubá
ZŠ a MŠ Klíč
ZŠ Partyzánská
ZŠ Č. Lípa, Pátova
ZŠ Slovanka
ZŠ Stružnice
ZŠ a MŠ Zákupy
Jablonec nad Nisou
ZŠ Liberecká 31, Jablonec n.N.
ZŠ Rádlo
ZŠ Sportovní Tanvald
SPŠ technická, Belgická 4852, Jablonec n.N.
ZŠ Aloisina výšina
SOŠ Jablonecká
ZŠ Lesní
ZŠ a MŠ Mníšek
ZŠ Na Výběžku
ZŠ Pro tělesně postižené
ZŠ a MŠ Raspenava
ZŠ Sokolovská
SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec
Semily
ZŠ J. Masaryka Harrachov
ZŠ Košťálov
SŠ Lomnice nad Popelkou
SZŠ Turnov

Více

Efekta

21. 11. 2018

ŽADATEL:

Okresní hospodářská komora Liberec,
Rumunská 655/9
460 01  Liberec 1

PROJEKT:

Inovacemi k efektivitě sytému dalšího vzdělávání v Libereckém kraji, CZ.1.07/3.2.01/04.0037

Období realizace projektu: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OBSAH PROJEKTU:

Projekt EFEKTA se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců firem v Libereckém kraji v souladu s jejich aktuálními požadavky. Cílem projektu je vytvořit nový ucelený a pružný systém dalšího vzdělávání, který bude reflektovat aktuální požadavky zaměstnavatelů, potažmo jejich zaměstnanců, a přizpůsobí se časovým možnostem účastníků.

Vytvořený systém vzdělávání bude založen na implementaci kombinovaného stylu učení a elektronického vzdělávání, společně s efektivním vedením metodou coachingu a ukotvení poznatků do praxe pomocí mentoringu.

V rámci projektu budou vytvořeny celkem 3 vzdělávací programy a jejich metodiky, které se zaměří na tato témata:

 1. Rozvoj odborné jazykové způsobilosti v cizím jazyce s důrazem na profesní zaměření
 2. Rozvoj informační gramotnosti v oblasti legislativy
 3. Rozvoj měkkých dovedností

Vstup do e-learningu: www.efekta-vzdelavani.cz

Více

Adapta II

21. 11. 2018

1. 1. 2013 bylo zahájeno pokračování předchozího úspěšného projektu „Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců ohrožených restrukturalizací v Libereckém kraji“.

KOHO HLEDÁME?

Stejně jako v předchozím projektu hledáme uchazeče, kteří byli propuštěni z organizačních důvodů podle §52, či jim skončila pracovní smlouva na dobu určitou.

UCHAZEČŮM ZAJISTÍME

1. řadu kursů  – o jejich absolvování získají účastníci osvědčení

Příprava na další profesní vzdělávání – prostřednictvím kontaktních setkání budou účastníci seznámeni s možností absolvování jedné nebo více klíčových aktivit a budou podepsány smlouvy o začlenění do aktivit projektu.
Kariérové poradenství – cílem je zvýšení uplatnitelnosti, adaptability a konkurenceschopnosti účastníků na pracovním trhu, rozvoj informační gramotnosti spojené s orientací na trhu práce, zpracování osobnostního portfolia, sociální dovednosti a zásady verbální a neverbální komunikace, prezentace a sebeprezentace při kontaktu se zaměstnavateli, pracovně-právní gramotnost, finanční a ekonomická gramotnost.
Individuální poradenství.
Pracovní diagnostika.
Soft skills – program bude zahrnovat moduly „Komunikační dovednosti“ a „Transakce v komunikaci“, „Interpersonální dovednosti“, „Tým a týmová spolupráce“, „Posilování proaktivního myšlení“, „Sebereflexe a sebekritika“, „Řešení konfliktů a krizí“.
IT kursy – zefektivnění a zrychlení práce na PC, prohloubení znalostí v programech Word a Excel, práce s dalšími dokumenty a šablonami ve Wordu, spojování tabulek, zadávání vzorců a funkcí v programu Excel, vkládání tabulek a grafů apod.
Zprostředkování pracovního uplatnění a jeho podpora – poskytování poradenského a personálního servisu při zprostředkování pracovního uplatnění účastníkům projektu a zaměstnavatelům.
2. proplacení cestovného a stravného po dobu kursů

Novým zaměstnavatelům nabízíme refundace mzdy po dobu 6 měsíců.

Více

Adapta I

21. 11. 2018

V průběhu měsíce května, června, července a srpna 2013 vstoupilo do projektu ADAPTA větší množství účastníků a proběhla školení II., III. A IV skupiny. Na podzim proběhlo školení V. skupiny účastníků projektu a v dnešní době ještě dokončujeme individuální pohovory a probíhá intenzivní hledání nových pracovních příležitostí.

S účastníky se pracovalo v různých modulech:

Projektové aktivity se zahajují tzv. kontaktním setkáním, kde se s klienty probere jejich konkrétní situace a jejich očekávání a představí se projekt. Zároveň se proberou jejich možnosti a povinnosti vzhledem k projektu.

Na tuto aktivitu navazuje kariérové poradenství, které se sestavuje dle potřeb klienta formou skupinovou, individuální a kombinovanou.

Na základě doporučení poradce část klientů vstoupila do pracovní diagnostiky. S výstupy z diagnostiky dále pracujeme pro lepší zacílení jejich uplatnění na trhu práce.

Určitá skupina pokračovala i ve školení soft skills, kde účastníci ocenili především rozvoj komunikačních dovedností, trénovali postupy, připravovali se na vstupní pohovory, trénovali možné situace a reakce na ně – školení byla všemi účastníky hodnocena velice kladně.

Část klientů prošla školením IT dovedností v režimu individuálně pokročilý – skupiny se rozdělovaly podle znalostí a schopností účastníků a byl přizpůsoben výukový program…

O konkrétní rekvalifikace projevil zájem pouze jeden účastník.

V režimu zprostředkování zaměstnání bylo nalezeno uplatnění pro již 31 účastníků projektu a téměř na všechny účastníky je novým zaměstnavatelům poskytována dotace na mzdy.

Dle zpětné vazby z hodnotících dotazníků i ze společných rozhovorů lze aktivity projektu považovat za úspěšné a klientům pomáhají v jejich novém startu na trhu práce.

Aktivitami projektu prošlo úspěšně k dnešnímu dni na 50 klientů.

Více

Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
GPS 50.762662,15.051439

Kontakty

contact
+420 485 100 148
INFO@OHKLIBEREC.CZ
ID dat. schr.: ppeachf
IČ: 48289027
DIČ: CZ48289027

Podrobné kontakty

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít